ROZSAH SLUŽBY

Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a obsahují tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní činnosti

 • přeprava uživatele charitním autem
 • relaxační masáž
 • pedikúra
 • dohled

ZÁJEMCI NÁS MOHOU KONTAKTOVAT

 • osobní návštěvou v kanceláři DPS
 • telefonicky
 • písemně emailem nebo dopisem
 • přes jinou osobu (příbuzní, přátelé, pracovníci DPS nebo Oblastní charity apod.)

Při prvním osobním kontaktu jsou zájemci podány informace o poskytování pečovatelské služby, je mu předán platný Sazebník pečovatelských úkonů a informační letáky. V případě zájmu o využívání služby je s žadatelem dohodnut termín návštěvy, která se uskuteční v jeho domácnosti, a to vedoucí a sociální pracovnicí (případně dvěma soc. pracovnicemi). Pracovnice s žadatelem vyplní Žádost o poskytování pečovatelské služby, seznámí ho se všemi nabízenými službami a zájemce se sám rozhodne o využívání jemu nejlépe vyhovujících služeb. Budoucí uživatel si stanoví cíl, kterého má být při poskytování služby dosaženo, dohodne se rozsah a četnost poskytovaných služeb. Výsledkem těchto činností je uzavření Smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

ÚHRADA ZA PEČOVATELSKOU SLUŽBU

Pečovatelská služba je poskytována za úhradu dle aktuálního Sazebníku pečovatelských úkonů. Úhrada za většinu úkonů je 120 Kč za hodinu. Pokud poskytování úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrově krátí.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SE POSKYTUJE BEZ ÚHRADY

 • rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
 • účastníkům odboje
 • politickým vězňům
 • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru

Skupiny osob, kterým je pečovatelská služba poskytována bez úhrady nákladů, jsou vyjmenovány v § 75 zákona o soc. službách. Bezplatná služba je poskytována v rozsahu základních úkonů (s výjimkou nákladů za stravu), fakultativní úkony jsou hrazeny dle platného Sazebníku pečovatelských úkonů.  Účast v odboji, zařazení do tábora nucených prací a uvěznění z politických důvodů je nutné doložit příslušným písemným dokumentem.

Kontakt

Adresa: Náměstí Míru 464, 686 01 Uh. Hradiště

Telefon: 572 552 835, 602 155 402
E-mail: dps@uhradiste.charita.cz
Vedoucí projektu: Bc. Renata Chudíková

Konzultační hodiny:   Po – Pá    7.00 – 15.30

Služby poskytujeme: Po – Ne    6.00 – 20.00